Om os

Kvalitet og miljø

Tyréns har et integreret ledelsessystem for kvalitet og miljø, som er certificeret ifølge ISO 9001, ISO14001 og OHSAS 18001. Vi arbejder systematisk med kvalitets- og miljøspørgsmål i vores virksomhed, både i opgaver som internt. Vores arbejdsmåde sikrer, at vi holder, hvad vi lover for dig som kunde. Tyréns kvalitets- og miljøarbejde er under konstant forbedring.

Ledelsessystem
Tyréns har et procesbaseret ledelsessystem baseret på ISO9000 og ISO9004 for kvalitet og miljø. Ledelsessystemet er certificeret ifølge kvalitetsledningstandarden ISO 9001:2008, miljøledelsesstandarden ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøledelsesstandarden OHSAS 18001:2007.


Arbejdsmåde

Vores arbejdsværktøj, TyrA, er et interaktivt arbejdsværktøj unikt udviklet til vores opgaver, hvilket giver vores medarbejdere kontrol og støtte gennem hele opgaveprocessen. TyrA bruges til at strukturere opgaven samt sikre rette kvalitet til kunden, opfylde lovkrav og Tyréns egne mål. I alle opgaver udføres en risikoanalyse, som bygger på metodikken i ISO 31000:2009. TyrA indeholder tydelige rutinebeskrivelser til forskellige opgavetyper, som sikrer, at egenkontrol og eftersyn udføres i opgaverne, og det er for at sikre kvaliteten i vores leverancer.

Tyréns arbejdsmåde indebærer, at du som kunde får effektivitet og kvalitet og kan være sikker på, at der tages hensyn til miljøaspekter med det formål at nå hver opgaves specifikke mål. Uddannelse er en vigtig del for en fælles arbejdsmåde og for at udvikle vores personales kompetence.


Klimaundersøgelse

Vi påvirker miljøet i vores opgaver. Vores kompetence kan gøre en forskel, som begrænser en negativ eller forstærker en positiv miljøpåvirkning. Vi har gode rutiner og værktøj til at synliggøre opgavernes miljøpåvirkning og gennem materialevalg og valg af teknologiske løsninger bidrage til en bæredygtig udvikling af miljøet.

Vi vil også begrænse negative miljøeffekter af vores egen arbejdsmåde. Vores egen klimapåvirkning fremlægges årligt i vores klimaårsregnskab, som bygger på den internationale beregningsstandard Greenhouse Gas protokol.


Kvalitets- og miljøpolitik

Vores kvalitets- og miljøpolitik er grundlaget for gældende mål for virksomheden. Tyréns skal som tekniske rådgivere inden for byggeri- og anlægssektoren, på forretningsmæssige vilkår, tilbyde produkter og ydelser som svarer til opgavestillerens krav og forventninger. I vores virksomhed skal vi aktivt medvirke til en langsigtet udvikling i samfundet og at begrænse og forebygge negativ påvirkning af miljø og klima.

Kvalitetssikring og KS
Kvalitetssikring af de enkelte projekter sker ved indarbejdede rutiner for planlægning, gennemførelse og dokumentation.
Vores kvalitetssikring foregår efter en kvalitetshåndbog som er udarbejdet i henhold til FRI’s vejledninger og med baggrund i ISO 9001, og dækker kravene beskrevet i Byggestyrelsens vejledninger vedrørende kvalitetssikring af offentlige ydelser. Kvalitetssystemet beskriver såvel overordnede parametre som politik, målsætninger, organisation og ansvarsforhold som forretningsgange og procedurer anvendt ved opgaveløsning og systemvedligehold. I takt med udarbejdelsen af interne forskrifter og vejledninger, samt udvikling af virksomheden, ændres og ajourføres håndbogen. 

Vi har organiseret os med faglige specialer hver især, hvorfor der som stabs-funktion figurerer afdelingsledere, særligt tekniske sagkyndige samt endelig en kvalitetskontrolfunktion. Som støtte for denne funktion har vi gennem årene udarbejdet en lang række standarddokumenter, der har til formål at sikre, at den til hver enkelt sag valgte kvalitetssikringsprocedure gennemføres konsekvent efter det beskrevne regelsæt. Standarddokumenterne omfatter alle faserne i et projekts gennemførelse. Tyréns har en række kvalitetssikrings mål, bl.a. at levere et produkt, mindst med den kvalitet, der enten er direkte aftalt med bygherren eller er en følge af Tyréns’ indarbejdede kendskab til bygherrens forventning.  

Denne hovedmålsætning søges opnået gennem følgende delmål, hvori rådgiveren deltager i vekslende omfang:

  • at vælge de rette kvalitetsniveauer sammen med klient, arkitekt og øvrige involverede under opgaveplanlægningen og under projekteringen.
  • at sikre disse valg ved tilsyn, kontrol og dokumentation under udførelsen.
  • at opretholde den etablerede kvalitet på det ønskede niveau under driften.Internt i firmaet fremmes det mål, at gøre den enkelte medarbejder bevidst om, og kompetent til, at sikre kvaliteten af eget arbejde. 

Vi har en KS-lederfunktion. KS-lederen er bl.a. ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af fælles elementer i KS-systemet samt for intern opfølgning, auditering og vejledning i forbindelse med dets anvendelse.