BILFRIE ZONER I HELSINGBORG - TRAFIKSTUDIE

For at optimere forholdene for fodgængere og cyklister i Helsingborgs centrum, har vi analyseret den trafikale opbygning, og taget hånd om en lang række aspekter.

I mange år har der været arbejdet på at styrke interessen for Helsingborg centrum, det er et ønske fra byens side at skabe et attraktivt centrum med et rigt handelsliv, som fungerer primært på fodgængernes præmisser. Udfordringen var imidlertid at byens trafikale opbygning ikke tog højde for dette.

Samtidig havde den centrale del af Helsingborg har store problemer med luftkvaliteten. Miljøkvalitetsnormen for kuldioxid risikerer at blive overskredet på centrale gader, og regionsledelsen har derfor pålagt byen at igangsætte en række forbedringsaktiviteter til forbedring af luften. Bedre forhold for gående, cyklister og offentlig transport indgår som vigtige elementer.
Tyréns blev derfor, af Helsingborg kommune, bedt om at udarbejde en trafikanalyse som skulle danne grundlag for kommunens videre arbejde med bilfrie zoner i centrum.

Analysen peger på, hvordan den centrale by kan udvikles til en bedre plads på fodgængernes betingelser. I analysen indgik hele den centrale del af Helsingborg. Analysen indeholder desuden en lang række forbedringsforslag. Forslagene blev præsenteret i form af simple skitser og korte beskrivelser af forslaget og dets konsekvenser for miljø- og trafiksituationen.

Trafikanalysen fokuserede på følgende aspekter:
- Tilgængelighed for gående, trafiksikkerhed og muligheder for at bo og bevæge sig ind i området
- Cyklister tilgængelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed
- Tilgængelighed af den nødvendige biltrafik (forsyninger, beboere i området, besøgende og handicapparkering etc.
- Trafik flow
- Forbindelser til busstoppesteder

Analysen har dannet grundlag for opbygningen af en handelsstrækning i Helsingborg centrum, og er fortsat et redskab, byen anvender som udgangspunkt for arbejdet med optimering af trafiksituationen i hele kommunen.